Публичная оферта

Договір публічної оферти

м.Суми 01.02.2019

1. ЗАГАЛНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсний Публичний договір (далі – Оферта, договір) являє собою офіційна пропозиція «Виконавця» на сайті https://ecoprint.sumy.ua/ , по наданню послуг а саме:  виробництво щодо друку на тканинах, продаж готової продукції фізичним особам (далі – Замовник).

1.2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч 2 ст.642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.


1.3. Даний Публічний договір на надання інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання послуг з виробництва поліграфічної продукції та продажу готової продукції.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 В цілях цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – справжній публічний договір на надання інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі.

Сайт – інтернет-сайт https://ecoprint.sumy.ua/ , який використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме відповідно до Договору.

Вартість виробництва друку на тканинах та готових виробів визначена у відкритому доступі на Сайті.

Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати за виробництво друку на тканинах та готових виробів.

Виконавець – Кандибей Віталій Валерійович за умов справжньої Оферти.

Замовник — особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на виробництво друку на тканинах або купівлю готової продукції укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1.Предметом цієї Оферти є надання Замовнику виробництво друку на тканинах, продаж готової продукції відповідно до умов цієї Оферти за вказану на сайті ціну, що виплачується Замовником Виконавцю.

3.2. Вартість виробництва поліграфічної продукції та готових виробів встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, що пропонуються Замовнику при натисканні кнопки «Сплатити»

3.5. Заповнення Замовником відповідної заявки та внесення оплати одним із способів, зазначених на Сайті, є підтвердженням Замовника на виробництво друку на тканинах або купівлю готових виробів. Підтвердження – пам’ятка надаються Замовнику шляхом надсилання на адресу електронної пошти Замовника, яка вказана ним під час заповнення заявки.

3.6. У разі виникнення запитань або за додатковою інформацією Замовник може звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою:

3.7. Ця Оферта має силу акта про надання слуг. Приймання провадиться без підписання відповідного акта.

4. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

4.1. Замовник може отримати послугу виробництва щодо друку на тканинах або купити готові вироби за умови введення ним на Сайті відповідних даних: прізвище ім’я, спосіб та адреса відправки, номер телефону, електронна адреса.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:

  • Виконати та надати послугу виробництва друку на тканинах чи товар, згідно з цим договором, якісно та у встановлені Офертою строки.

5.2. Виконавець має право:

    • У процесі проведення робіт, згідно з договором, самостійно та від власного імені укладати договори з іншими юридичними та фізичними особами, необхідними для виконання умов договору.

5.3. Замовник зобов’язується:

  • Сплатити послуги, що надаються згідно з  Оферти.

Замовник має право:

Контролювати та оцінювати якість товару Виконавця;

Розірвати Оферту в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про свій намір Виконавця не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати надання послуг Виконавцем. У цьому випадку Виконавець здійснює повернення грошової суми, сплаченої Замовником, за вирахуванням 15% організаційного збору від вартості послуг, зазначених на сайті https://ecoprint.sumy.ua/ при реєстрації Участю.

У разі розірвання Оферти з ініціативи Замовника менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати надання послуг Виконавцем грошова сума, сплачена Замовником поверненню не підлягає.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов’язуються у разі виникнення спорів і розбіжностей, пов’язаних з наданням послуг виробництва друку на тканинах або продажу готових товарів, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.

6.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Зобов’язання сторін по цій Оферті вважаються такими, що втратили чинність у разі виникнення незалежних від сторін обставин непереборної сили (далі — «форс-мажорні обставини»), а саме: зовнішнього впливу на електронні прилади, зовнішнє несанкціоноване втручання в електронну або цифрову мережу, загроза війни, озброєння конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, націоналізації, експропріації або конфіскації майна Сторони, оголошена та неоголошена війна, дії громадського ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, блокування заколот, повстання, масові заворушення, запровадження комендантської години, примусове вилучення, захоплення підприємства, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту та/або заборони проводити масові заходи (понад 100 осіб або менше) та/або карантинні заходи (або подібні заходи). ніж за місяць до запланованого заходу, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади та/або місцевого самоврядування, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійними лихами, а саме: епідемія, пандемія, циклон, ураган, торнадо, повінь, накопичення снігу, ожеледиця, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання та зсув, інші стихійні і т.д. та інші обставини, виникнення яких та їх вплив на діяльність Сторони перебували поза контролем Сторони, яка потрапила під вплив зазначених обставин.

7.2. Форс-мажорними обставинами за справжньою Офертою є обставини, що настали після набрання чинності справжньою Офертою. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує терміни виконання зобов’язань по цій Оферті на термін дії таких обставин та їх наслідків.

7.3. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань щодо цієї Оферти внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом трьох календарних днів з моменту настання таких обставин. Після завершення дії форс-мажорних обставин Сторона, яка потрапила під дію таких обставин, повинна повідомити іншу Сторону протягом трьох календарних днів з моменту припинення дії таких обставин. Повідомлення про настання та припинення дії форс-мажорних обставин має бути належним чином підтверджено документально у розумний термін. Належним підтвердженням є документ, виданий уповноваженим органом державної влади або ТПП України (ТПП відповідного регіону) або іншою уповноваженою у відповідній сфері особою. У разі недотримання умови про повідомлення та його належне підтвердження, сторона, яка порушила цю умову, не зможе посилатися на ці обставини та їх наслідки як на підставу звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань. Обставини, які є загальновідомими, не вимагають підтвердження.

7.4. У разі припинення дії форс-мажорних обставин Сторона, яка посилалася на них, зобов’язана негайно надіслати повідомлення іншій Стороні. У такому повідомленні має бути зазначений термін, протягом якого передбачається виконання зобов’язань по цій Оферті. Після припинення дії обставин непереборної сили зобов’язання по цій Оферті, термін виконання яких настав, підлягають негайному виконанню.

7.5. Виникнення та дія форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати послуг Виконавця, які фактично були спрямовані на виконання Договору (надані в рамках цієї Оферти до дати початку дії обставин непереборної сили) – організаційний збір.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

8.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

8.3. До цього договору застосовується законодавство України.

8.4. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним у зв’язку із укладенням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

ТОВ “СУМИ ЕКО ПРИНТ” Кандыбей Виктория Игоревна

код за ЄДРПОУ 36550605

Платник єдиного податку 3 групи

Політика конфіденційності сайту

м. Суми 17 лютого 2020 р.

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку Інтернет-магазин ecoprint.sumy.ua, розташований на доменні імені ecoprint.sumy.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм та продуктів Інтернет-магазину.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. Администрация сайта Интернет-магазина (далее Администрация сайта) уполномоченные сотрудники на управления сайтом, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.5. Пользователь сайта Интернет-магазина (далее Пользователь) лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт интернет-магазина.

1.1.6. Cookies небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. IP-адрес уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование Пользователем сайта Интернет-магазина означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта Интернет-магазина.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту Интернет-магазина tub.in.ua. Интернет-магазин не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Интернет-магазина.

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта Интернет-магазина.

ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта интернет-магазина по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте интернет-магазина или при оформлении заказа для приобретения Товара.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте интернет-магазина Название магазина в разделе Название раздела и включают в себя следующую информацию:

3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;

3.2.2. контактный телефон Пользователя;

3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);

3.2.4. адрес доставки Товара;

3.2.5. место жительство Пользователя.

3.3. Интернет-магазин защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы (“пиксель”):

∙ IP адрес;

∙ информация из cookies;

∙ информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);

∙ время доступа;

∙ адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;

∙ реферер (адрес предыдущей страницы).

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта Интернет-магазина, требующим авторизации.

3.3.2. Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей.

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта интернет-магазина может использовать в целях:

4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Интернет-магазина, для оформления заказа и (или) заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом с Название интернет-магазина.

4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта интернет-магазина.

4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта интернет-магазина, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.

4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.

4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.

4.1.6. Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.

4.1.7. Уведомления Пользователя Сайта интернет-магазина о состоянии Заказа.

4.1.8. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем.

4.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта интернет-магазина.

4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Интернет-магазина или от имени партнеров Интернет-магазина.

4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

4.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Интернет-магазина с целью получения продуктов, обновлений и услуг.

СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сайте интернет-магазина tub.in.ua включая доставку Товара.

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Украины только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Украины.

5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Пользователь обязан:

6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом интернет-магазина.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

6.2. Администрация сайта обязана:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта birka.in.ua не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

7.1.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

7.1.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.

7.1.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

8.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте интернет-магазина, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

8.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать указать на электронный адрес info@tub.in.ua

8.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу http://birka.in.ua/publichnaya-oferta

9.Государственная регистрация базы персональных данных

9.1. Государственная регистрация баз персональных данных осуществляется в соответствии со статьей 9 Закона Украины О защите персональных данных.